Ga naar de inhoud

Een NVH-Zorgmodule is een kwaliteitsinstrument waarin aanbevelingen worden gedaan over hoe we als huidtherapeut goede zorg kunnen verlenen. Een zorgmodule is meer toegespitst op de huidtherapeutische praktijk, dan een richtlijn.

NVH-Zorgmodules bieden houvast en zorgen voor een uniforme werkwijze van huidtherapeuten met als doel de kwaliteit van de huidtherapeutische zorgverlening te verbeteren. Daarnaast geven ze houvast en informatie aan derden, zoals verwijzers en patiënten.

Het is mogelijk en soms zelfs noodzakelijk om onderbouwd van af te wijken van een NVH-Zorgmodule. De verantwoordelijkheid voor het eigen handelen blijft daarmee bij de individuele huidtherapeut toegespitst op de patiënt

Richtlijnen geven aanbevelingen ten aanzien van klinische vragen, gebaseerd op knelpunten die in de praktijk (door zorgverleners en patiënten) in het zorgproces van de patiënt worden ervaren. Ze kunnen betrekking hebben op o.a. preventie, diagnostiek, behandeling, nazorg en de follow-up. Daarnaast kunnen ook aanbevelingen gedaan worden over organisatie van zorg, omdat randvoorwaarden direct invloed kunnen hebben op de wijze waarop de zorg verleend kan worden.

In richtlijnen komen wetenschap en praktijk samen. Ze zijn primair bedoeld om te ondersteunen bij de klinische besluitvorming (samen beslissen). Secundaire doelen zijn reduceren van (ongewenste) praktijkvariatie en transparanter maken van het handelen.

Afwijken van richtlijnen is mogelijk en soms zelf noodzakelijk mits goed onderbouwd.

Meetinstrumenten worden gebruikt om gegevens te verzamelen en het verloop van een behandeling inzichtelijk te maken. Zorgverzekeraars vragen steeds meer om transparantie en verantwoording en er verschijnen steeds meer richtlijnen en standaarden voor het gebruik van deze instrumenten. Hiermee ondersteunen meetinstrumenten het zorgproces. Daarnaast kunnen ze een hulpmiddel zijn om de communicatie tussen de zorgprofessional en de patiënt te verbeteren.

Voorbeelden van meetinstrumenten zijn vragenlijsten, de VAS- score, looptesten, weegschaal en meetlint.

Een leidraad geeft de manier aan waarop de zorgverleners werken. Het is de norm die op dat moment binnen de beroepsgroep geldt. Een leidraad is gebaseerd op de uitvoering in de dagelijkse praktijk. Een leidraad is dus practice-based. Vanuit de leidraden is het mogelijk om door middel van wetenschappelijk onderzoek een richtlijn of zorgmodule te maken.

Een leidraad is leidend, maar is vooral bedoeld om de professional zelf keuzes te laten maken.

Classificaties en codelijsten zijn een systematisch overzicht van begrippen. Dit overzicht is ontwikkeld met als doel:

• het creëren van helder taalgebruik;
• het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening door de huidtherapeut;
• de inhoud en het effect van de zorgverlening inzichtelijk te maken naar zorgverzekeraars, verwijzers, patiënten en de overheid toe.

Zorgarrangementen geven weer op welke wijze het zorgpad van de patiënt het beste kan worden ondersteund en door wie. Een zorgarrangement is multidisciplinair van opzet en kent een regionale inbedding.

Doelen zijn: de zorg beter inzichtelijk maken voor de patiënt, de efficiëntie in de zorg verhogen en de kaders voor samenwerking in de zorg versterken. Zorgarrangementen continu in beweging en in ontwikkeling.

Productomschrijvingen zijn voorlopers van nog te ontwikkelen NVH-Zorgmodules en richtlijnen. Een productomschrijving geeft informatie over de behandeling (de verrichtingen en daarbij gebruikte hulpmiddelen) van een aandoening door de huidtherapeut.

Productomschrijvingen zijn bedoeld voor huidtherapeuten die werkzaam zijn in het huidtherapeutische veld.

Kwaliteitsstandaarden zijn openbaar toegankelijke documenten die goede zorg beschrijven voor een bepaald gezondheids- gerelateerd thema. Ze leveren een bijdrage aan verbetering en borging van de kwaliteit van zorg.

Onder kwaliteitsstandaarden vallen richtlijnen en zorgstandaarden.

 

Een Evidence-Based Statement bevat uitspraken over de evidentie (de mate van bewijskracht van resultaten van onderzoek) in de literatuur met betrekking tot de effectiviteit van (diagnostische en/of huidtherapeutische) verrichtingen.

Als er voldoende evidence is kan op basis van een aantal Evidence-Based Statements een richtlijn of zorgmodule worden ontwikkeld.