Ga naar de inhoud

Wat is de rol van de ledenraad?

In december 2023 is officieel de eerste ledenraad van de NVH geïnstalleerd. Een groep leden uit verschillende segmenten die de rol van de Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft.

Om goed van start te gaan in de nieuwe samenstelling heeft de ledenraad samen met bestuur op 27 februari 2024 een training gehad om in de eigen rollen te kunnen komen. Want wat zijn eigenlijk de taken en verantwoordelijkheden? En wat is de verhouding met het bestuur en het bureau?

Vaak wordt gedacht dat de ledenraad (of ALV) het hoogste orgaan binnen de vereniging is en daarmee de vereniging aanstuurt. Maar dit is, ook wettelijk gezien, een misverstand. De ledenraad heeft wel een heel belangrijke functie binnen de vereniging. In de statuten staat precies beschreven welke rol en verantwoordelijkheden de ledenraad heeft. Dat geeft ook gelijk de kaders aan de rollen en verantwoordelijkheden.

Zo gaat het proces van beleidsvorming, vaststelling, besturen, uitvoering en toezichthouden:

 • Het bestuur formuleert het beleid
 • De ledenraad geeft kaders en goedkeuring aan het beleid (beleidsplan, jaarplan, de begroting, de contributieregeling en vergoedingsregeling)
 • Het bestuur ‘bestuurt’ vervolgens de vereniging binnen de kaders van het beleid en begroting
 • De directie en het bureau geven uitvoering aan dit beleid
 • De ledenraad evalueert met bestuur het gevoerde beleid en stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast

Dit zijn de taken van de ledenraad

 • Het goedkeuren van het (jaarlijkse dan wel meerjaren-) beleidsplan
 • Het goedkeuren van de daarop gebaseerde begroting
 • Het vaststellen van de contributieregeling en vergoedingsregeling
 • Het goedkeuren van het in het afgelopen boekjaar gevoerde strategisch beleid
 • Het goedkeuren van de balans en de staat van baten en lasten (het financieel jaarverslag)
 • Het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuurders

Vragen over het beleid en je input meegeven?

Heb jij een vraag over of inbreng voor het beleid van de NVH? Doe dan mee met projecten en kom naar een van de regiobijeenkomsten! Dan kun je jouw vraag rechtstreeks stellen aan het bureau.