Ga naar de inhoud

Op vrijdag 26 januari heeft voorzitter PPN Bianca Rootsaert namens de NVH en alle andere beroepsverenigingen verenigd binnen het Paramedisch Platform Nederland (PPN) met het ministerie van VWS en 14 andere organisaties de visie eerstelijnszorg in 2030 ondertekend. Deze visie vloeit rechtstreeks voort uit het IZA zorgakkoord en is ondersteunend aan de andere akkoorden WOZO en GALA.

Doel visie eerstelijnszorg

Het doel van de visie eerstelijnszorg 2030 is om de eerstelijnszorg toegankelijk te houden voor alle burgers die hierop zijn aangewezen. Om dat te bereiken moeten alle partijen die een rol hebben in de eerste lijn samenwerken. Een andere inrichting van de eerstelijnszorg is nodig, omdat de zorgvraag sterker toeneemt dan het zorgaanbod.

In de visie zijn zes doelen beschreven die samen de veranderagenda tot aan 2030 vormen. Daarnaast wordt beschreven hoe dat georganiseerd moet worden met contouren voor een aanpak op lokaal, regionaal en landelijk niveau en is er een veranderagenda opgesteld.

  1. We verminderen de ongewenste druk op de eerstelijnszorg.
  2. Patiënten worden beter voorbereid op en toegeleid naar de eerste lijn.
  3. We bieden passende eerstelijnszorg met focus op gezondheid en kwaliteit van leven, waar van meerwaarde digitaal ondersteund.
  4. We benutten de capaciteit binnen de eerstelijnszorg beter en organiseren taken waar nodig anders.
  5. We realiseren hechte samenwerking tussen professionals in wijken/dorpen, zodat er proactief kan worden ingespeeld op gezondheidsproblemen en knelpunten in de wijk.
  6. a. We zorgen voor goede aanspreekbaarheid van de eerstelijnszorg in de regio.
    b. We verbeteren de samenwerking met het sociaal domein, de tweede- en derdelijnszorg, en langdurige zorg.
    c. We realiseren een 24/7 infrastructuur voor de eerstelijnszorg voor crisissituaties.

Uitkomsten consultatie

In december hebben we de leden gevraagd om via een vragenlijst input te geven op deze visie. De belangrijkste uitkomst hiervan is dat de leden de visie grotendeels onderschrijven, maar tegelijkertijd ook voorzichtig enthousiast zijn over de kans van slagen. Deze zorg hebben we samen met de paramedische collegae ook duidelijk gemaakt aan VWS. Hier zal met de implementatie extra aandacht aan besteed moeten worden.