Ga naar de inhoud

Nivel, kennisinstituut in de gezondheidszorg, heeft in opdracht van de NVH een capaciteitsraming uitgevoerd. De raming is tot stand gekomen op basis van workshop, enquêtes en interviews met leden en bestaande gegevensbronnen.

Voldoende huidtherapeuten voor reorganisatie van zorg

Uit de capaciteitsraming blijkt dat met de huidige instroom van studenten aan de opleiding huidtherapie het aantal huidtherapeuten de komende jaren fors zal toenemen. Dat is een goed teken, want de vraag naar huidtherapeuten zal ook stijgen, met name door de stijgende zorgvraag door de vergrijzing van de bevolking en de reorganisatie van zorg naar en in de eerste lijn. Er zijn momenteel voldoende opleidingsplaatsen en een hoog animo voor de opleiding. Aandachtspunten voor de komende jaren zijn werkdruk, doorgroeimogelijkheden binnen het vakgebied en het komen tot een goede regionale spreiding.

Momenteel starten jaarlijks 280 studenten met de opleiding huidtherapie om vervolgens als paramedisch zorgprofessional huidproblemen of aandoeningen te begeleiden en te behandelen. Als de huidige instroom vanuit de opleidingen 280 per jaar blijft, en de uitstroom door bijvoorbeeld pensionering is zoals verwacht, zal de beroepsgroep in grootte toenemen tot zo’n 2.600 werkzame huidtherapeuten in 2032 en meer dan 3.200 in 2042.

Instroom opleiding blijft voorlopig gelijk

Paramedische beroepen, waaronder huidtherapeuten, spelen een belangrijke rol in het ontlasten van de huisarts en in de reorganisatie van de zorg. Met de opdrachten in het Integraal Zorgakkoord moet onder andere taakherschikking en substitutie gaan plaatsvinden. Taken van de huisarts en medisch specialistische zorg zullen verschuiven binnen en naar de eerste lijn. Met de uitkomsten van de raming is berekend dat er voldoende huidtherapeuten beschikbaar zullen zijn en blijven. De noodzakelijke en verwachte groei is afhankelijk van de snelheid waarmee landelijke en regionale initiatieven kunnen worden doorgevoerd, en van de bekostiging van de zorg geleverd door de huidtherapeut.

In het onderzoek is ook gekeken naar regionale spreiding, werkdruk en redenen van uitstroom uit het beroep. Hoewel er geen tekort zal ontstaan aan huidtherapeuten, is het belangrijk te onderzoeken hoe de concentratie rondom de opleidingslocaties meer landelijk te spreiden. Ook vragen huidtherapeuten om voldoende doorontwikkeling binnen het vak en verbetering van de arbeidsvoorwaarden binnen de (paramedische) zorg. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden om als huidtherapeut te blijven werken.

Regelmatig ramen om schommelingen te voorkomen

Wanneer de geschetste toekomst ontwikkelingen zich anders voordoen dan verwacht, is het van belang om tijdig opnieuw een capaciteitsraming uit te voeren. Door actuele ontwikkelingen in het werkveld te monitoren kan er waar nodig tijdig worden bijgestuurd.